Skip to content

అక్కా! మీద బరువెయ్యకుండా చేస్తాలే! | Telugu Srungaram

బావేమో మరోసారి మీ సుమతక్కతొడల మధ్య తలెట్టబోయాడూ!…మరో …ఛీ…కొట్టి , వాయింపు మొదలెట్టక ఇదేంపనీ?…అంటూ గదిమిందీ!…తొందరగా ఉందేంటి ఒదినా!…అంటూ మీదడిపోబోయాడేమో!…ఒద్దు బాబూ, నలిగిపోతానూ!… అంటూ మొరెట్టుకుంది నీ అక్కా!…సరే , మీద బరువెయ్యకుండా చేస్తాలే! తొడలిప్పుకో!…అంటూ వాటి మధ్య కప్పలా సెటిలైపోయి …పని…మొదలెట్టబోయిన వాడే… ఓ చిలిపి ఆలోచనరావడంతో ఆవిడ చేతిలో మన వాడ్ని పెట్టాడూ!…ముందు విసిరికొట్టినా, తరవాత బుజ్జగింపులకి లొంగి, సిగ్గుపడిపోతూనే …వాడ్న…ట్టు…కుని పూరెమ్మల చుట్టూతా రుద్దుకోడం మొదలెట్టిందీ!… దోపుకో…ఒదినా! అంటూ ప్రోత్సహించాడూ!..కొద్ది ప్రయత్నం చేసి… పట్ట…ట్లేదూ!… అంటూ చెయ్యి తలకట్టు వైపు లాగేసుకుందీ!… చాలా!…అంది కవిత జేవురించిన మొహంతో……బ్రహ్మాండం!…ఇంతకీ …మన…వాడికి… గృహా…ప్రవేశం…ఐందంటావా? అంటూ కొంటెగా అడిగింది పరిమళ……ఎక్కడా!… కాళ్ళు కడిగిన నీళ్ళని ద్వారబంధానికి పామేస్తూ బైటే ఉండిపోతే!?… ఆ పైన జరిగింది నువ్వే చెప్పాలి……చెప్తాలేమ్మా! విను… 
💘 Telugu Sex Stories, Telugu Sex Kathalu, Telugu Boothu Kathalu.
ఏంటి ఒదినా!…అలా విదిలేశావ్?… మొహమాటపడే అతిధిని చెయ్యట్టుకుని మండువాలోకో , స్నానానికి నూతి పట్టాదాకానో తీసికెళ్ళక్కర్లే!…అంటూ గుసగుసలాడాడోయ్ మత్తైన చిన్న స్వరంతో! … …ఇంట్లోకి చొ…చ్చు…కొచ్చే…స్తూన్నవాడికి మొహమాటం కూడానూ!…ఐనా నే …చెయ్య…లేను బాబూ ఆ పా…డు…పనీ!…అని సాగ దీస్తూ అది మొహం తిప్పుకుందేమో!…మాట కాస్త దూరంనీంచి వినిపించింది …సర్లే!…అతిధే వస్తాడు…మొర్రో , మొర్రో మనకూడదు మరి!…ఏం!… అంటూ నీ బావ ఏంచేశాడోగానీ, …అఁ…అఁ హ్ఁ…ఆఁ… చా…లూ!… అంటూ అది లబలబ లాడిందే!… …అ…ప్పు…డే! వీది సావిడి లోనే ఉండిపోయాడు!… చూసుకో అనుమానమైతే!…అంటూ దాని చెయ్యట్టుకుని … మనవాడ్ని తాకించాడేమో! అది చెయ్యి వెనక్కి లాక్కోబోయినట్లూ, ఆ పైన ప్లీజ్ , ప్లీజ్ అంటూన్న నీ బావ బుజ్జగింపులకి లొంగిపోయి, అతగాడన్నపని చేసేసినట్లూ వేరువేరు స్థాయిల్లో గాజుల గలగల్లూ వినిపించింతర్వాత … …అ…మ్మో!… ..సింహద్వారం దగ్గర్నుంచి, పెరట్లో తులసికోట దాకా ఉంటాడు…నేనె…క్కడ తీసి…కెళ్ళ…గల్నూ?… అంటూ సన్నగా వణికేస్వరంతో వినిపించాయే దాని గునుపులూ! అంటూ ఆగింది పరిమళ …అబ్బ!…పిచ్చ కోరికతో ఉందే నీ అక్కా! …ఊఁ…అంది కవిత , కధ కానీ అన్నట్లు…
…ఓ మాట చెప్తా వింటావా?…అన్నాడు నీ బావ… ఊఁ…కొట్టిందది… …తలుపులు పూర్తిగా తెరవాలి!… ఇ…లా!…అంటూ ఏం చేశాడో గానీ… అఁహ్ఁ…తొడలు విరిగిపోతాయ్!…అంటూ దాని విలవిల్లూ… మీ అంతట మీరు చేస్తే ఏ…మీ…విరగవ్… ఆఁ… ఇలా…పరుపుకి తాపడమయ్యేలా విప్పు కోండి!… అ…దీ!…ఇ…ప్పుడు…లోపలికి తీసికెళ్ళండి మీ అతిధినీ!…అంటూ నీ బావ బెల్లించేసరికి…అది ట్రై చేసిందేమో …అం…క…ట్లే…దూ!…అంటూ గొణిగిందది… …దాని వేషాలకి అటు నీ బావా, ఇటు …మన…వాడూ ఇంకింత …రెచ్చి , పొంగి…పోయారేమో!… …ఓ చేతిలో అంకకపోతే రెండూ ఉపయోగించూ!…అంటూ జీరగా ఆఙ్ఞాపించాడే… అది కిక్కురుమనకుండా పట్టుకుని వీలైనంత దోపు దోపుకుని … ఇంక నా వల్ల కాదు బాబూ!…అంటూ చేతులెత్తేసినట్లుందే!… …ఎహె!…నే చూస్తానాగు!… అంటూ ఏం చేశాడోగానీ …అ..మ్మ్…మ్మో!…చ చ్చానూ!… అంటూ అది మెలికలు తిరిగిపోయినట్లుగా మంచం కిరకిర్లాడిపోయిందే!… ఓ అరనిముషం బరువుగా ఊపిర్ల చప్పుడ్లు తప్ప మాటలూ , కిరకిర్లూ అన్నీ బంద్…అంటూ ఆగింది పరిమళ…
💘 Telugu Sex Stories, Telugu Sex Kathalu, Telugu Boothu Kathalu.
…ఇప్పుడూ!…మనవాడికి గృహాప్రవేశమౌత!…ఊ కానీఁ…
…మరోలిప్త తరవాత …ఎలా ఉంది ఒదినా!?… అంటూ నీ బావ పరామర్శ, ఆ వెంటనే దాని ఛీత్కారం వినిపించాయ్… … ఇలా చొచ్చుకొచ్చేశాడని కోపమా!?…అంటూ నీ బావ క్షమార్పణ్లూ , దాని మరో ఛీత్కారం వినిపించాయ్… మరో అర లిప్త మౌనం!… … అంత ఇష్టం లేకపోతే…అంటూ ఏం చేశాడో నీ బావ!… …అహ్!…నే అన్నానా ఆ మాట!?…ఏయ్!…ఎక్క…డికీ!?…అంటూ కంగారుగా దాని వారింపులూ వినిపించాయమ్మా!…అని పరిమళ చెప్పేస్తూంటే
…బైటికి లాగీ బోయినట్లున్నాడు!…అంటూ కవిత వ్యాఖ్యానం…
…అనేగా అర్థం!… నోరుమూసుకుని విను… ఓహ్!…నచ్చిందన్నమాట నీ అతిధి చొరబాటు…అంటూ సుమతక్కని మాటల్తో కెలికాడే నీ బావ… …చూడూ!…పిచ్చిపిచ్చి అర్థాలు తీయక నీ పని చూస్కోవచ్చుగా!…అందే అదీ!… …అహ్!పర్మిషన్ గ్రాంటెడ్!…ఇక చూస్కో!… అంటూ లంకించుకున్నట్లున్నాడు తల్లీ! …మంచం కిఱ్…కి…ఱ్ఱ్…ఱ్ఱ్…చప్పుడ్లకి తోడుగా …ఆఁ…ఆఁ…మ్మ్… అఁ…మ్మ్ఁ…మ్మాఁ… అంటూ దాని పళ్ళబిగువు మూల్గులు మొదలైపోయాయ్… …
ఓ అరనిముషం తరవాత …అఁ..హ్…అఁ..హ్..అఁ..హ్…అంటూ సుమతక్క మత్తైన మూల్గులకి తాళం వేస్తూ మంచం…కుఁయ్య్ఁ…కుఁయ్య్ఁ… చప్పుడ్లు తోడయేసరికి… ఆఁ… ఊపందు కున్నాడ్లే!…, మరో పావుగంటదాకా తెరిపివ్వడు….దాహం వేస్తూంది , కాళ్ళు లాగేస్తున్నాయ్!…ఓ ఐదు నిముషాల్లో మంచినీళ్ళూ, ఓ మోడా తెచ్చుకున్రావచ్చు… అనుకుంటూ టైం చూసుకుని , చప్పుడుచెయ్యకుండా వంటింట్లోకెళ్ళి వాటర్ బాటిల్ తో బాటు అమ్మ పంపించిన చిరుతిండీ తెచ్చుకొస్తూండగానే … ఆఁ …ఆఁ… ఆఁ …ఆఁ… అంటూ అక్క ఎడతెరిపిలేకుండా మూల్గేస్తూంది. …రంజులో పడింది వాయింపు…అనుకుంటూ సెటిలయ్యానో లేదో …. …ఆఁఆఁ మ్మాఁ..అంటూ ఓ…పొడు…గాటి పరవశపు మూలుగుతో అక్క గొంతు మూతపడిపోయినా, …హుఁ…హుఁ…హుఁ…హుఁ…అంటూ మగ రొప్పులు మాత్రం వినిపిస్తూనే ఉన్నాయమ్మా! … దీని కిలం వదల గొడుతున్నాడు నా మొగుడు!…అనుకున్న ఓ అర నిముషం లోగానే అతగాడి రొప్పులాగిపోయి బరువు ఊపిరి చప్పుడ్ల మధ్య మెత్తటి ఆడ ముద్దుల చప్పుడ్లు వినిపించాయ్! …అయ్యో!…పది నిముషాల్లోనే ముగించేశాడా? !…అనుకుని లేవబోతూంటే… అంటూ పరిమళ చెప్పుకుపోతూంటే …ఎందుకూ లేచొచ్చేయడం?!… అంటూ కవిత అడ్డుపడింది 
💘 Telugu Sex Stories, Telugu Sex Kathalu, Telugu Boothu Kathalu.
… ఎందుకా?…నీ బావ ఫస్ట్ రౌండ్ కోటా…ఇరవై నిముషాల ఎడతెరిపిలేని వాయింపు!… ఆ తరవాతవంటావా!…పడుక్కున్న దాని ఓపిక…అలాంటిది , పది నిముషాల్లో ముగించేశాడంటే… అంటూంటే
…కొత్తపిట్ట తగిల్తే ఆపుకోలేడేమో!…అంది కవిత
…అహఁ…అదేంకాదులే!…అక్క మీద జాలనుకుంటా!…దాంతోనే ఒకటి రెండు రౌండ్లు నెమ్మదిగా!…అనుకున్నాడేమో!…
… సర్లే!…లేచొచ్చేయ బోయావ్…తరవాత?… అంది కారణాలకేవుందిలే!?… అన్నట్లు మొహం పెట్టి , నవ్వాపుకుంటూ …
…నే లేవబోతూన్నప్పుడే పుంజుకుంటూన్న మంచం కిరకిర్లూ , …థప్…థప్… స్లోమోషన్ వాయింపు చప్పుళ్ళూ , …హఁ…హఁ… అప్పు…హఁ…డే …మ…హఁ…హఁ ళ్ళీ నా!?… అంటూ ఒగిర్చే సుమతక్క స్వరంలో ఆశ్చర్యం , ఉద్వేగం పసిగట్టి , కూర్చుండి పోయాలేమ్మా!… అంటూ ఓ సన్నాయి నొక్కు నొక్కింది పరిమళ , …నేడో రేపో నీకే తెలుస్తుందిలే!…అన్నట్లు మొహం పెట్టి 
…నన్నుడికించడానికా అలా అన్నావ్?…నన్ను చంపక చకచకా కానీ బాబూ కధా!… అంది కవిత , క్షమార్పణ చెప్తూన్నట్లుగా…
…సర్లే విను…మ…ళ్ళీ నా ?… అంటావేంటి ఒదినా!…మొదలెట్టింది పూర్తైతేగా!?… అన్నాడోయ్ నీ బావా , దంపుళ్ళాపకుండా!… అంటూ మొదలెట్టింది …అలా రా దారికి…అన్నట్లు కనుబొమ్మలెగరేస్తూ…
…ఊఁ…కొడ్తూ దండమెట్టేసి , కధ కానీ!…అన్నట్లుగా తలూపింది కవిత…
… అం…టే!…ఇంట్ర…వెల్లా?… వామ్మో!…ఇలా…ఐ…తే… నే…అఁహ్ఁ…ఓప…ఆఁ… లేన్బాబూ!…అంటూ పోట్ల మధ్య తృప్తిగా ఆశ్చర్యపోయిందే సుమతక్కా!… మహరాజులా…ఓపుతావ్… ఇవి… ఇలా…పెట్టుకో!… అంటూన్న నీ బావ కసిగొంతూ…అమ్మో!…నొ…ప్పీ!… అంటూ అక్క విలవిల్లూ… మళ్ళీ ముడుచుకున్నావో … చె…ప్తా!… అంటూ ఏం చేశాడోగానీ… అని పరిమళ చెప్పేస్తూంటే
…తొడ పాయిసం పెట్టాడో…తొడ మూలాల్లో బొటకన వేళ్ళు గుచ్చేసి పంగల్నిప్పదీశాడో!!…అంది కవిత జీరగా… 
💘 Telugu Sex Stories, Telugu Sex Kathalu, Telugu Boothu Kathalu.
…పాదరసమే నీ బుఱ్ఱా!… రెండోదే జరిగిందిలే!…
…మనం మొరాయిస్తే మగాళ్ళు చేసే పనేగా అదీ!…ఐనా నీకెలా తెలుసూ?…పొద్దున్న చూపించిందా నీ అక్క?…అంది గర్వంగా
…చూపించడంకూడానూ!…పొద్దున్నే దాని ఎడం తొడల నడక చూసి …ఏంటే సంగతీ?…అనడుగుతే కొట్టినంత పనిచేసింది…
…మరి!?.. పొద్దున్న నే లేపగా లేపగా ఎఱ్ఱబారిన కళ్ళతో జోగిపోతూ గదిలోంచి బైటికొచ్చి , ఓ రెండు ఆమ్లెట్లు లాగించి, ఒంటిమీద బట్టుందో లేదో అన్న సోయి లేకుండా పంగలిప్పుకుని నిద్దరౌతూంటే నేనే చూశా , గజ్జల్లో బొటకన వేళ్లగుర్తులు!
…సర్లే తల్లీ! ఆ తరవాత ఊసు చెప్పు…
…నీ బావ బెదిరింపులకి బెదిరి… …అ..లాగే!… అంటూ అక్క రాజీ పడిపోయిందే!… ఆ పైన ఎడతెరిపిలేని …హుఁ…హుఁ…హూఁ…అనే మగ రొప్పులూ , పక్క్…తపక్క్ , …పక్క్…తపక్క్ అంటూ …అందర్ -బాహర్ చప్పుళ్ళూ , ప్రతిచర్య గా …మ్మాఁ…మ్మాఁ…మ్మాఁ…మ్మాఁ ..అనే ఆడ మూల్గుల తోనూ ఓ పది నిముషాలు గది దద్దరిల్లిపోయింతర్వాత ,సడెన్ గా చప్పుళ్ళాగిపోయి…ఏ…య్…ఒది…నా!…ఒద్దన్నానా!…అంటూన్న నీ బావ గొంతూ…, ఇంక…విది…లీ…బాబూ …నే …ఓప…లేనూ!… అంటూన్న అక్క మొరలు వినిపించాయ్ వినిపించాయే బరువైన ఊపిరి చప్పుళ్ళ మధ్య…
…మళ్ళీ తొడలు ముడిచేసుకున్నట్లుంది నీ అక్క!…తనేమన్నారూ! అంటూ కవిత కూపీ…
💘 Telugu Sex Stories, Telugu Sex Kathalu, Telugu Boothu Kathalu.
…తనెవరూ!?…అంటూ పరిమళ కొంటె ప్రశ్న…
…అదేలేమ్మా నీ మొగుడు…చెప్పూ!…
…నే…వి…ది…లీ…బోతూంటేనే నువ్…దీ…న్ని… పక్కకి తోశేశావ్!…చూడెలా అల్లల్లాడిపోతున్నాడో!…అంటూ మన జాయెంటు మొగుడు ఫిర్యాదు చేస్తూనే ఏం చేశాడో, …చీ!…ఒళ్ళంతా …పామేసీకు బాబూ ఆ…పా…డు…దీ! … నే అన్నది…నన్ను విదిలీమని…అంటూన్న అక్క నీరసపు గొంతూ… …అ…స..ల్ది…కానక్కర్లా!?… అంటూ నీ బావ బుజ్జగింపూ… ఇప్పటికి…ఎ…న్ని…సార్లైపోయిందో!…అంటూన్న అక్కగొంతులో సిగ్గుదొంతర్లూ… …అది నీకూ!, మరి నాకో!?…. అంటూన్న మన మొగుడి గొంతులోనూ …ఛీ!…సిగ్గే లేదూ!… అంటూ అక్కగొంతులోనూ తమకం… ఆపైన … ప్రాణాలు తోడేయకేం… నెమ్మదీ!… సరేనాఁ…అంటూ మంద్రస్వరంలో దాని విన్నపాల మధ్య ఇద్దరూ సర్దుకుంటూన్న మంచం కిరకిర్లూ… ఆపైన బరువు ఓర్చుకోలేని మంచం …కి…ఱ్ఱ్…ఱ్ఱ్…మూలుగూ… ఆఁ.. ఆఁహ్ఁ…అ…మ్మఁ… ప..శ్శు…వి… అంటూ దాని పరవశపు మూలుగూ , ఒకదాన్ని మరోటి పెనవేసుని వినిపించాయోయ్… అంటూ చెప్పడం ఆపి కవిత మొహంలోకి చూస్తూ కనుబొమ్మలెగరేసింది పరిమళ చిలిపిగా
…ఏవుందీ, మూడంకేసి పడుకున్ననీ అక్కని బుజ్జగించి , ముడుచుకున్న తొడల్ని ఇప్పదీయించి, కసుక్కున ది…గే…స్తూ… పశువులా మీదడిపోయాడూ!…చెప్పూ!… 
…ఊఁ …మనకి తెలియన్దేముందీ!?… ఎడతెరిపిలేని తపక్ తపక్క్…తపక్ తపక్క్ చప్పుళ్ళూ …హుఁ…హుఁ…హూఁ…అంటూ నీ బావ రొప్పులూ , …మ్మాఁ…మ్మాఁ…మ్మాఁ… అంటూ దాని మూలుగులూ …మరో ఐదు నిముషాలు వినిపించింతర్వాత … ఇం..కెం…త…సేపూ!?…ఆఁ…అలా…అణిచీ…సీకూ!…విరిగిపోగలవ్…అంటూన్న అక్క లబలబలు , …ఎ…హె!…అలా నడుం…తిప్పీస్తే…ఇంకా ఆలస్యమౌతుందంతే!…అంటూన్న నీ బావ బెదిరింపుల్తో కాస్త తగ్గినా పెనుగులాటల తాలూకు మంచం కిరకిర్లు అణగలే!… …
💘 Telugu Sex Stories, Telugu Sex Kathalu, Telugu Boothu Kathalu.
ఇంకా పెనుగులాడుతూందేంటీ ఈ పిచ్చి పీనుగ!… అనుకుంటూండగానే …. … నెమ్మదిగా చెప్తే వినవ్ కదూ!?… అని అంటూన్న నీ బావగొంతూ , వెంటనే …ఫాఠ్ఠ్…ఫాఠ్ఠ్… మంటూ చప్పుళ్ళూ వినిపించాయే!… … అంటూ చెప్పడం ఆపి కవిత మొహంలోకి చూస్తూ…ఏం చేశాడంటావ్?…అన్నట్లుగా కనుబొమ్మలెగరేసింది పరిమళ 
…పోవే!…ప్రతీ సారీ కధ ఇలా ఆపావంటే నీ అక్కకి పడ్డ అప్పచ్చులు నీకూ పడ్తాయ్!… అంటూ ముందుకొంగి ఆవిడ తొడని గిల్లింది కవిత …అఁహ్ఁ సర్లే తల్లీ అలా గిల్లి పెట్టకు… ఓ క్షణం దాకా అక్క గొంతు వినిపించకపోడంతో పిఱ్ఱల మీద చరుపులకి నోరుమూసినట్లుందిది!… అనుకుంటూండగానే… విపరీతమైన మంచం కిరకిర్లూ…ఎ…ఏ…య్య్…పడిపోతా!…అలా ఎత్తేస్తే!…అంటూ దాని గోడూ వినిపించాయే!… …నా చేతుల్లో… ఉన్నావ్!…కావస్తే…మంచం పట్టుకో అంటూ హుఁ …హుఁ…హుఁ…అని రొప్పుతూ నా అక్కని కుమ్మేస్తూన్న నీ బావగొంతూ… నలి…గి…పోతు…న్నా!… ఆఁ…ఆఁఁ… ఆఁమ్ఁ …మ్మాఁ 
💘 Telugu Sex Stories, Telugu Sex Kathalu, Telugu Boothu Kathalu.