Skip to content

పూకుని చూపించి నేలను దెంగమనే రకాలు – 6 | తెలుగు శృంగారం

పూకుని చూపించి నేలను దెంగమనే రకాలు… ఇంకా నడుముల మీదే ఉన్న వాళ్ళ చేతులవైపు చూస్తూ … …బటన్సన్నీ తెగిపోయాయి సార్!… అంటూ గొణిగాడు సెల్వన్… అవునన్నట్లు బెరుగ్గా తలాడించాడు అశోక్… …ఐతే విప్పీసి అవతల పడీయండి వాట్ని… అని గదిమాను… బాగోదు సార్!… లేడీస్ ఉన్నారూ!… అంటూ సణిగాడు అశోక్… …ఏం పర్లేదు…లోపల డ్రాయర్లున్నాయిగా!… అంటూ నేనూ నా షార్ట్ విప్పీసి వెనక్కి తిరిగాను … చూసుకోండన్నట్లు!… …దీప్తీ , స్వాతీల చూపులు నా మొలమీదతుక్కుపోయున్నాయి… గర్వంగా మా ఆవిడ వైపు తల తిప్పాను… నన్నప్పుడప్పుడలా చూడ్డం అలవాటే కావడంతో ఓ సారి …ఛీ… అన్నట్లు పెదాలు కదిపి , నాకు కాస్త వెనకాలున్న కుర్రగాళ్ల మీద నిలిపింది తనచూపు… …అసలే పెద్దవైన తన కళ్ళు మరింత పెద్దవయ్యాయి… …ఎవడి…అది…అంత గొప్పగా నచ్చిందో నా భార్యకీ?… అని ఈర్ష్యతో నేనూ తన చూపుని ఫాలో అయ్యాను… | తెలుగు శృంగారం (63)

పెదాలమీద కొంటెగా మెరుస్తూన్న చిరునవ్వుతో వస్తూన్న దీప్తిని , లోపలికి రానిమ్మన్నట్లు సైగ చేస్తూ వెనక్కి తగ్గాను… కాసేపు నాముందర …చిన్న చిన్న గంతులేసి , ఆ పైన వెనక్కెళ్ళిపోతూన్నట్లుగా కదిలిందే!…
సడెన్ గా వెనక్కి తిరిగి , మెరుపులా తన కుడికాల్ని సెల్వన్ గాడి వైపు విసిరింది …ఎక్కడో సన్నగా …ప…ర్ర్… మన్న చప్పుడు…
చటుక్కున మద్యలైన్ దాటింది దీప్తి… …కందిన బుగ్గల్తో వాడ్నిఔట్ చేశానన్నట్లుగా వేల్తో చూపిస్తూ…
…తనెవ్వర్నీ ముట్టుకోలేదని బిగ్గరగా అరుస్తూ పీటర్ వైపు పరిగెత్తాను…అశోక్ , సెల్వన్ లని వెనకాతలే రమ్మన్నట్లుగా సైగ చేస్తూ…
నేను పీటర్ దగ్గరకెళ్ళి…దీప్తి మమ్మల్నెవ్వరినీ ముట్టుకోలే!… అడగండి కావలిస్తే!…అంటూ వెనక్కి తిరిగిచూద్దునుకదా!…అశోక్ ఒక్కడే ఉన్నాడు …
…సెల్వన్ ఏడి అశోక్?… అంటూ వెనక్కితిరుగుదునుకదా!…రెండరచేతుల్నీ మొలముందెట్టుకుని దూరంగా వెళ్లిపోతూన్న సెల్వన్ కనిపించాడు…
…ఏమైంది సెల్వన్!…అంటూ వాడి దగ్గరకెళ్ళబోతూన్న నన్నాపి…

పూకుని చూపించి నేలను దెంగమనే రకాలు – 7 | తెలుగు శృంగారం

… ఆపిల్ల బొటకన వేలిగోరు … వాడి…దా…న్ని…మెత్తగా గీరిందిలే!…నే చూశా!… అని నా చెవిలో గుసగుసలాడి , మా ఆవిడకి సైగ చేశాడు…ఫీల్డులోకెళ్ళమన్నట్లు… వెంటనే ఆపిల్లకి హై ఫైవ్ కొడ్తూ , మా ఆవిడ ప్రవేశం…
…ఇదా తను బోధించిన సిగ్గుమాలిన ట్రిక్కూ!…అనుకుంటూ …దాడికి నే వెళ్తా!… అంటూండగానే అశోక్ గాడు లైన్ దాటాడు కబడ్డీ…కబడ్డీ…అంటూ…
…ఈ సారి ఒళ్లు దగ్గరెట్టుకుని ఆడుతున్నాడు వీడు… అనుకున్నాను…అవసరం లేకపోయినా ముందుకొంగిన …ఆడాళ్ళ గుబ్బల లోయల్ని కాకుండా వాళ్ల చూపుల్నీ , కదలికల్నీ గమనిస్తూంన్నందుకు…
…ఇంతలో వాడో ట్రిక్ ప్లే చేశాడు… చూపు మా ఆవిడ మీదే నిలిపినట్లు నటించాడు… దాంతో వీడ్ని తేలిగ్గా పట్టుకోవచ్చనుకుని , దీప్తి నెమ్మదిగా ముందరికి జరిగడం మొదలెట్టింది… ఆపిల్లని దగ్గరకి రానిచ్చి, ఉన్నట్లుండి చెయ్యి విసిరాడు… అనుకోలేదేమో , అలా జరుగుతుందని!…ఆఖరు క్షణంలో ఒళ్లు వెనక్కి విరుచుకుని తప్పించుకోడానికి ప్రయత్నించింది….కానీ అప్పటికే ఆలస్యం ఐపోయింది…. అశోక్ చేతి వేళ్ళు దాని గుబ్బల్ని …ఫెడేల్… మని తాకాయి… | తెలుగు శృంగారం (63)

…ఎఱ్ఱబడ్డ మొహంతో దీప్తి రొమ్ముల్ని రుద్దుకుంటూంటే ,ఆ అమ్మాయిని అవుట్ చేసినట్లుగా చూపుడువేలాడిస్తూ వాడు వెనకడుగేయడం మొదలెట్టాడు…
ఆ తరవాత ఓ రెండు పన్లు జరిగిపోయాయి చకచకా…
ఒకటి… వెంటనే తేరుకున్న దీప్తి చటుక్కున ముందుకి డైవ్ చేసి చేతికందిన వాడి మడమని లాగింది…దాంతో అశోక్ వెలకిలా పడిపోయినా ,వెంటనే వెనక్కి జరిగి , లేవబోయాడు…
రెండు…వాడ్నాపడాని మీదడిపోయింది మా ఆవిడ…తన బరువంతా వాడిమీద మోపేస్తూ…
ఆ క్షణంలో పాదరసంలా పనిచేసిందేమో!…ఎదవగాడి బుర్ర!…నే స్వాతిమీద ప్రయోగించిన ట్రిక్కుని తన మీదడిపోయిన మా ఆవిడ మీద ఉపయోగించేశాడు!…వాళ్లనాపడానికి పరిగెత్తుకొస్తూన్న దీప్తికందకుండా…
….మరుక్షణం వాడూ , మా ఆవిడా నా కాళ్లదగ్గరున్నారు!…
…వాళ్లంత స్పీడుగా …మూ…డు… జోడుపొర్లిగింతలు పెట్టినప్పటికీ ,
మా ఆవిడ వాడిమీదడినపుడు…దాని పూర్ణకుంభాలు…వాడి ఛాతీ కి మెత్తగా నొక్కుకుపోడం…మా ఆవిడ్ని కౌగలించేసుకుని మొదటి పొర్లిగింత పెట్టీస్తూంటే అవి అప్పచ్చుల్లా అణిగిపోడం…
…అ…ది… పూర్తైందో లేదో!… అణిచివేతకి ప్రతీకారంగా మా ఆవిడ గుబ్బలు వాడి ఛాతీని పైకి తోసీడం……..అలాగే రెండోదీ..ఆ పైన మూడోదీ… నా కళ్లకి మళ్ళీ స్లో మోషన్ లో కనిపించీశాయి…
… వడ్డీగా ఓ అర ,… పొర్లిగింత ఎక్కువ పెట్టాడేమో వాడు!…కింద మా ఆవిడా!…మీద…తనని భుజాల్నుంచి పిర్రల్దాకా తాపడమైపోయున్న వాడూ దర్శనం!….
…నాల్గో గేమ్ మా పరమైనందుకు సంతోషించాలో…అశోక్ గాడికింద … మా ఆవిడ …అ…లా…నలి…గి…నందుకు ఏడవాలో తేల్చుకోలేని పరిస్థితి!…
…ఎలాగో మనస్సునదుపు చేసుకుని … లే అశోక్!… అంటూ వాడ్ని మాటల్తో అదిలిస్తూ మరోపక్కకి చూపు తిప్పాను…
…. సారీ సర్!…అంటూ మా ఆవిడ మీంచి లేవబోతున్నవాడే!… ఎందుకో!…మళ్ళీ తన మీదడిపోయాడు…ఇంకాస్త ఫోర్సుగా…
… అమ్మ్ఁ…మ్మఁ… నె…మ్మ…దీ!…అంటూన్న మా‘ ఆవిడ సన్నాయి నొక్కు వినేసరికి చిర్రెత్తి …నాటకాలాపి లేవరా ఎదవా!…అంటూ వాడి నడుముచ్చుకుని పైకి లాగా!
…ఇంతలో నీరెండలో …ఏ…వో… తళుక్కున మెరవడం… వాడి నడుం నా చేతుల్లోంచి …జ…ర్రు… మని జారిపోడం…అఁ… మే…మ్!… అంటూ మరోసారి మా ఆవిడ కి తాపడమైపోడం …క్షణాలమీద జరిగిపోయాయి…

…ఏంటా ఆ మెరిసినవీ!?…అనుకుంటూ కిందికి చూద్దునుకదా!…మడమల్తో వాడి పిర్రల్ని తన మొత్తకదుముకుంటూన్న మా ఆవిడ మట్టెలు…
…చటుక్కున ముందుకొంగి … అశోక్ గాడి నడుం ని మా ఆవిడ …ఊరు బంధం ( థై …లాక్) … విడదీయ గానే…వాడు స్ప్రింగులా పైకి లేచి , దగ్గర్లో ఉన్న ఓ చెట్టు చాటుకి పరిగెత్తాడు…
.ఛీ!…పబ్లిగ్గా ఇలా చేయడానికి సిగ్గులేదూ!… కసిరాను…లేవడానికి మా ఆవిడకి చెయ్యందిస్తూ….
…. చాటున చేస్తే పర్లేదా!?… అని నిర్లక్ష్యంగా అంటూ నా చెయ్యందుకుని టర్ఫ్ మీదనుండి లేచింది మా ఆవిడ….తడిబారిన తన అండర్వేర్ ముందు భాగాన్ని మరో అరచేత్తో తుడుచుకుంటూ… | తెలుగు శృంగారం (63), తెలుగు శృంగార కథలు.

… అప్పుడే …ఐ…పో…యింది… సిగ్గు మాలిన …లంజకి… అని లోలోపలే అనుకుంటూ పళ్ళు పిండుకున్నాను…
నా మనస్సుని చదివేసిందానిలా… …ఐ…పో…యింది…నాక్కాదు…ఆ కుఱ్ఱగాడికి!…అనేసి , సెక్సీగా పిర్రలూపుకుంటూ సైడ్ లైన్ బైటికి నడుస్తూన్న మా ఆవిడకి మనస్సు లోనే మరో …ఛీ!… కొట్టి…అశోక్ గాడికోసం వెతికాను…ఇంతలో నీరెండలో …ఏ…వో… తళుక్కున మెరవడం… వాడి నడుం నా చేతుల్లోంచి …జ…ర్రు… మని జారిపోడం…అఁ… మే…మ్!… అంటూ మరోసారి మా ఆవిడ కి తాపడమైపోడం …క్షణాలమీద జరిగిపోయాయి…
…ఏంటా ఆ మెరిసినవీ!?…అనుకుంటూ కిందికి చూద్దునుకదా!…మడమల్తో వాడి పిర్రల్ని తన మొత్తకదుముకుంటూన్న మా ఆవిడ మట్టెలు.ఇంకా ఓ చెట్టు చాటునున్నాడు వాడు … …సర్లే…అనుకుని నేనూ దూరంగా ఉన్న మరో చెట్టు వెనకాతలకెళ్ళి…అవసరం…తీర్చుకునొచ్చేసరికి , దేనిగురించో పీటర్ తో ఆవేశంగా వాదించేస్తూంది మా ఆవిడ … ఒంటినీ ,చేతుల్నీ ఊపేస్తూ… కన్నార్పకుండా మా ఆవిడ్ని చూసేస్తున్నాడు.వాడు…
…అంత దూరంనుంచే , చాలీచాలని కట్ డ్రాయర్లోంచి ఎప్పుడు బైట పడదామా!?…అన్నట్లుగా ఊగిపోతూ కనిపించాయి …మీడియం సైజు కల్లు కుండల్లాంటి దాని పిర్రలు…
.. ఒళ్ళంతా కళ్లు చేసుకుని మా ఆవిడ అందాల్నిచూసేస్తున్నాడీ ఎదవగాడు!!… అని పటపటా పళ్ళుకొరుకుతూ గబగబా వాళ్ల వైపు నడుస్తూనే , బాయస్ కోసం వెతికాను…
పక్కనే ఉన్న ఓ చెట్టు వెనక…భయం భయంగా నక్కి నిలబడున్నారు …అశోక్ , సెల్వన్ లు…
…ఏమైంది సుందూ!?…అంటూ తనపక్కన చేరా…
…ఏమైందా??…చూడండి మీ టీం మేట్సు డ్రెస్సులు… అంటూ కోపంగా నా వైపు తిరిగింది మా ఆవిడ…సగానికి పైగా తెగిన బ్రాసియర్నిఎప్పుడు చీల్చేసి బైటికి దూకుదామా?… అన్నట్లుగా ఊగిపోతున్నాయ్ దాని గుబ్బలు …
…అబ్బ! బలిసిన తాటి పళ్ళు… దీని చళ్ళు… పదేళ్ళ నుంచీ వీట్ని వాడుకుంటూన్న నాకే మైకం కమ్ముతూంటే…ఆడతోడు లేని ఈ పీటర్గాడు చూడక ఛస్తాడా!… అనుకుంటూ వాడ్ని క్షమించేసి , …ఇట్రండ్రా!…అంటూ బాయ్స్ వైపు చెయ్యూపాను…
…తలలు దించుకుని …రెండరచేతుల్తోనూ మొలల్ని …ఒ…త్తు…కుంటూ… అడుగులో అడుగేసుకుంటూ వస్తూన్న వాళ్లని చూసేసరికి …అరచెయ్యీ – సూర్యకాంతీ – సామెత గుర్తుకురావడంతో నా ప్రమేయం లేకుండానే నా పెదాలు విచ్చుకున్నాయేమో!… అది చూసిందేమో!
…నవ్వొస్తూందా??…సిగ్గు లేకపోతే సరీ!…అంటూ నన్ను గదిమి… దించండ్రా చేతులూ!… అంటూ గర్జించింది మా ఆవిడ , కుఱ్ఱగాళ్లవైపు తిరుగుతూ… | తెలుగు శృంగారం (63)
…సిపాయిల్లా చటుక్కున చేతులు కిందికి దించేసి, నేల చూపులు చూస్తూ ఉండిపోయారు వాళ్లిద్దరూ…
…ఉన్న …ఆ కాస్త …అరచేతుల అడ్డూ… పోయేసరికి…టక్కున …నిల…బడి…పోయి , మా ఆవిడకి సెల్యూట్ కొట్టేశాయి…కుఱ్ఱగాళ్ల .. ఆయుధాలు..
నోట మాట లేకుండా …వా…టి…నే…చూస్తూ ఉండిపోయింది…ఓ అర క్షణం…

చింత పండుతో తోమిన ఇత్తడి ఫిరంగిలా బైటికి పొడుచుకొచ్చింది అశోక్ గాడి మగతనం …తొమ్మిదంగుళాలకి పై మాటే వీడిది…అనుకుంటూ , మరోసారి ఈర్ష్యగా చూశాను వాడి ఫిరంగినీ , దానికి రెండు వైపులా డెకరేషన్ కి అమర్చిన ఫిరంగి గుళ్ళల్లాంటి వాడి వృషణాల్నీ…రింగులు తిరిగి , నిగనిగా మెరిసిపోతూన్న జుత్తులోంచి దోబూచులాడుతున్నాయవి…
…అప్పుడప్పుడు…అ…క్క…డి… జుత్తు తీసేసుకోవాలని తెలీదులాఉంది ఎదవగాడికి…. అనుకుంటూ నే మరో వైపు తల తిప్పుతూంటే మా ఆవిడ కళ్ళతో కలుసుకున్నాయి నా కళ్ళు…కానీ వెంటనే విడిపోయి సెల్వన్ గాడి వైపు తిరిగాయవి…
…ఇక వీడిదెలా ఉంటుందో!?… అనుకుంటూ సెల్వన్ గాడి వైపు చూపు తిప్పాను…ఒంటిమీదేకాదు…అక్కడ కూడా ఓ వెంట్రుక ముక్క లేదు ,సెల్వన్ గాడికి… టేబుల్ మీద నిలబెట్టిన నల్లటి రూలర్ లా నిటారుగా నిలబడిపోయుంది వాడి మగతనం…(…పాఠకులకి ఓ సమాచారం…పాతకాలంలో తెల్ల కాగితాలమీద గీతలు గీయడానికి అడుగు బద్దకి బదులుగా పన్నెండంగుళాల పొడుగున్న నల్ల చందనపు సిలిండర్ …ని ఉపయోగించేవారు…దీన్ని రూలర్…అనేవారు) | తెలుగు శృంగారం (63)