Skip to content

అమ్మా ఈ రోజు పగులుతుంది నీ దిమ్మ ( అయిదవ కథ ) | తెలుగు బూతు కథలు

నా పేరు రాజా. మా అమ్మ పేరు లలిత. ఆమె వయసు 45. మా నాన్న ఒక సంవత్సరం కింద పోయాడు. మా అమ్మ అందం గానె వుంటుంది. మా నాన్న మా అమ్మ సళ్లు పిసికాడో లేదో కాని, అమ్మ సళ్లు మాత్రం నిక్క పొడుచు కొని గట్టి గా వుంటాయి.
అమ్మ సళ్ల ముచికలు నలుపు రంగులో ముచ్చట గా వుంటాయి. అమ్మ పిర్రలు గుండ్రంగా పలకదేరి వుంటాయి. పొట్ట కొంచెం లావు గా వుంటుంది. అమ్మ శరీరంలో అందంగా వుండేవి అమ్మ పిర్రలు, సళ్లు, తొడలు. అమ్మ పిర్రలు కనీసం 40 సైజు వుంటాయి అనుకుంటాను. అమ్మ వేసుకొన్న పెట్టి కోట్ లో నుండి తన్నుకు వస్తాయి.
అమ్మ చీర అందంగా కట్టు కుంటుంది. అమ్మ ఎప్పుడూ జార్జెట్ చీరలు వొంటి కి అతి కి నట్టు కట్టు కుంటుంది. నాకు 16 వయసు నుండి అమ్మ అంటే కోరిక వుంది. అమ్మ నాన్న దెంగించు కుంటుంటే దొంగతనంగా చూస్తూ మొడ్డ నలుపు కొనే వాడిని. మా నాన్న రోజూ తాగుతాడు. ఎప్పుడు అమ్మతో గొడవ పడుతుండే వాడు.
💘 తెలుగు శృంగారం, తెలుగు దెంగుడు కథలు
అప్పుడప్పుదు కొట్టే వాడు. తాగనప్పుడు బాగానే వుండే వాదు. తాగినప్పుడు మాత్రం పశువులాగ వుండే వాడు. అప్పుడు నేనే అమ్మను రక్షించే వాడిని. నేను అమ్మను సప్పోర్ట్ చేస్తూ నాన్నను ఎదిరిస్తుంటే, అమ్మ నా వైపు ఎంతో అప్యాయం గా చూసేది. అలా అలా నేను మా అమ్మకు దగ్గరయ్యాను.

నేను మా అమ్మను తప్ప వేరే ఆడ పిల్ల వైపు కన్నెత్తి చూసేవాడిని కాదు. కొంపదీసి అమ్మను ప్రేమిస్తున్నానా అని అను మానం కూడ కలిగేది. నా ఆలోచన కు నాకే నవ్వు వచ్చేది. నాకు కలలొ మా అమ్మ నా ముందు బట్టలు విప్పుకుంటునట్టు, నాతో నా పక్కలో పడుకున్నట్టు కలలు కనే వాడిని. మా అమ్మను నేను నా ప్రేయసిగా వూహించుకొనే వాడిని. అమ్మను దెంగుతున్నట్టు కలలు కనే వాడిని. అప్పుడు నాకు కలలోనే కారి పోయేది. ఈ ఆలోచనలతో తట్టుకోలేక పోయేవాడిని.

ఒక రోజు రాత్రి నేను అమ్మ వొంటరిగా వున్నాము. ఆ రోజు రాత్రి నాకు నిద్ర పట్టలేదు. ఒకటే అమ్మ గురించి అలొచనలు. ఇంక తట్టు కోలేక నేను అమ్మ బెడ్ రూం లోకి వెల్లాను. అమ్మ నిద్ర పోతూ వుంది. అమ్మను నిద్ర లేపాను.అమ్మకు ఏమీ అర్ధం కాలేదు. “ఏంటి రా ఎమైంది. నిద్ర పట్టలేదా. భయం గా వుందా. రా నా పక్కలో పడుకో నిద్ర పుచ్చుతాను” అంది.
💘 తెలుగు శృంగారం, తెలుగు దెంగుడు కథలు
నేను ఆనందంగా అమ్మ పక్కలో పడుకున్నాను. అమ్మ మీద చెయ్యి వేసాను. అమ్మ బుగ్గల మీద ముద్దు పెట్టు కున్నాను. అమ్మ పమిట తీస్తున్నాను. అమ్మకు అర్ధం అయినట్టుంది. నన్ను దూరంగా నెట్టేసింది. నేను ఆపుకోలేక పోయాను. నేను అమ్మ బుజాల చుట్టు చేతులు వేసి నా వైపుకు లాక్కున్నాను. అమ్మ సళ్లు జాకెట్ మీది నుండి పిసుకుతున్నాను.

అమ్మ అలానే నిలబది పోయింది. నోట మాట రాలేదు నేను ఇలా చేస్తానని వూహించి వుండదు. నేను ఇదే అవ కాశం అని అమ్మ చీర పట్టు కొని లాగాను. అమ్మ చీర వూడి కింద పడింది. అమ్మ నా ముందు లంగా, జాకెట్ తో నిలబడి వుంది. నేను అమ్మ వైపు ఆరాధన గా చూస్తున్నాను. నా ముద్దుల అమ్మ, వొంటి మీద జాకెట్, లంగా తోనిలబడ్డం నేను కలలో కూదా వూహించని విషయం.ఏమి అయితే అది అయింది అని నేను అమ్మను బెడ్ మీద కి తోసి అమ్మ మీద కు వాలాను.

“ఒరేయ్ ఒరేయ్ వదలరా ఎంట్రా ఇది నీకేమైన పిచ్చి పట్టిందా. నేను నీ అమ్మను రా వదల రా” అంటూ గింజు కుంటూ వుంది. నాకు ఇవేమి వినిపించడంలేదు. అమ్మా లంగా పైకి ఎత్తాను. అమ్మ బలిసిన తొడలు నున్నగా కనపడ్డాయి. నాకు పిచ్చెక్కి పోయింది. నేను అమ్మ పాంటీస్ లోకి వెళ్లు పోనిచ్చి లాగాను. ఏ కొడుకు తన అమ్మ వేసుకున్న పాంటి లాగడని తెలుసు. కాని నాకు అమ్మ అంటే పిచ్చి. తట్టు కోలేక పోయాను. అమ్మ పూకు చూడాలని ఆరాటం. కాని అమ్మ అరుస్తూనే వుంది.

“ఒరేయ్ వెధవా. నేను నీ అమ్మను రా. తప్పురా. నా పూకు నువ్వు తాక కూడదు రా” అంటూ అరుస్తూ వుంది. ” అమ్మా అమ్మా లేదమ్మా. నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అమ్మ. నిన్ను నాన్న కొడుతుంటే నేను ఎంత గా ఏడిచానో నీకేమి తెలుసమ్మ. అప్పుడే అనుకున్నాను నిన్ను సుఖ పెట్టాలని. అమ్మా అమ్మా నేను నిన్ను సుఖ పెడతానమ్మ. నాన్న చేతిలొ నువ్వే మి సుఖ పడ్డావు అమ్మా.” అంటూ అమ్మను వాటేసుకున్నాను.
నా మాటల కు అమ్మ మతి పోయినట్టుంది. అర వడం ఆపేసింది.

“ఏరా రాజా. నిజమా. నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా. నువ్వు నా శరీరం మాత్ర మే కోరుకుంటున్నావు అనుకున్నాను. నన్ను అమ్మగా ప్రెమిస్తున్నావా లేక వేరే విధంగా ప్రేమిస్తున్నావా” అంది అమ్మ.
“నేను నిన్ను నా గరల్ అన్నాను.
💘 తెలుగు శృంగారం, తెలుగు దెంగుడు కథలు
ఫ్రెండ్ గా ప్రేమిస్తున్నాను అమ్మా”
“ఓరి వెధవా అమ్మను అమ్మగా ప్రే మించరా. నీ వయసు అమ్మాయిని చూసి ప్రేమించు. ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకొ. సుఖపడు. నన్ను ప్రేమిస్తే ఏముందిరా” అంది అమ్మ నవ్వుతూ..

“అమ్మా అమ్మా లేదమ్మ. ఏ ఆడ పిల్ల అయినా, ఎంత అందమైన ఆడపిల్ల అయినా నీ తరు వాతనే అమ్మా. నేను నిన్ను తలుచు కుంటూ ప్రతి రోజూ నా మొడ్డ నలుపుకుంటున్నాను అమ్మ. నాకు 16 యేళ్ల వయసు వచ్చిన ప్పటి నుంది నిన్ను, నీ పూకును నీ పిర్రలను, నీ సల్ల ను తలుచు కుంటూ మొడ్డ నలుపుకుంటున్నాను అమ్మా. అమ్మా నువ్వు ఒప్పుకోక పోతే నా జీవితంలో ఇంక ఎవరిని ప్రేమించను అమ్మ. ఎవరిని పెల్లి కూడ చేసుకోను” అన్నాను.
అమ్మ ఆశ్చర్య పోయింది. “ఒరేయ్ కన్నా, ఇది తప్పురా. అమ్మను ప్రేమించ కూడదు రా. అమ్మను కోరు కోడం తప్పురా. పాపం.” అంది.

“అవునమ్మ. నేను నా అమ్మను కోరుకోడం పాపమే. కాదు అనను. కాని, తప్పో ఒప్పో నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను. కాని నువ్వు నన్ను ప్రేమించ వని నాకు తెలియదు. ” అన్నాను.
“లేదు నాన్నా. నేను కూడా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను. కాని తల్లి గా ప్రేమిస్తున్నాను రాజా” అంది నన్నుత న గుండెలకు హత్తు కుంటూ.

నేను నా మొహం పైకి ఎత్తి అమ్మ కళ్లలోకి చూస్తూ “అమ్మా అమ్మా నేను నీకు మంచి జీవితాన్ని ఇస్తాను అమ్మా. నిన్ను సుఖ పెడతాను అమ్మా. నాన్న దగ్గర నువ్వు పొందలేని సుఖాన్ని నేను నీకు ఇస్తాను అమ్మా” అన్నాను అమ్మ బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టు కుంటూ .
“ఏమోరా నీకు ఈ బుద్ది ఎందుకు పుట్టిందో తెలియదు” అన్నావు నన్ను నీ గుండెలకు హత్తు కుంటూ.

మరల మా మధ్య ఆ ప్రస్తావన రాలేదు. కొన్నాల్లు అమ్మ నాతో ఎక్కువగా మాట్లడటం లేదు. మామూలు గా మాట్లాడుతూ వుంది. పది రోజులు తరువాత మామూలుగా అయింది. జరిగినది అంతా మరిచి పోయినట్టుంది. నేనుబాగానే సంపాదిస్తున్నాను.నెను బయట వూళ్లకు వెళ్లి వస్తున్నపుదు అమ్మకు మంచి మంచి ఖరీదైన చీరలు కొను క్కొచ్చెవాడిని. అమ్మా ఆ చీరలు కట్టుకొని నా ముందు కు వచ్చి నిలబడేది.

“ఏరా నాన్న. ఎల వుంది రా ఈ చీర నాకు” అని అడిగేది.
“అమ్మా అమ్మా నీ వల్ల చీర కు అందం వచ్చిందో అనే వాడిని.
అమ్మా ముసి ముసిగా నవ్వుతూ “పోరా కొంటె వెధవా.నేను అంత అందంగా వున్నానా” అనేది వయ్యారంగా.
💘 తెలుగు శృంగారం, తెలుగు దెంగుడు కథలు
“అవునమ్మా ను వ్వుచాల అందంగా వున్నావు. ఈ మిస్ ఇండియా లు నీ ముందర దిగదుడుపు” అనే వాడిని. ఇలా నేను ప్రతి రోజు అమ్మకు దగ్గర అవుతున్నాను. ఒక రోజు అమ్మ నా దగ్గరకి వచ్చి “రాజా, ఇంట్లో బోర్ గా వుంది రా. ఏదైనా సిని మాకు వెలదా మా” అంది గోముగా. నేను ఎగిరి గంతేసాను. “అలాగే అమ్మ.” అన్నాను.

ఆ రోజు అమ్మ సన్నటి జార్జెట్ చీర కట్టు కొంది. ఇద్దరం నా స్కూటర్ మీద సినిమాకు వెళ్లాము. అప్పుడప్పుడు అమ్మ సళ్లు నా వీపుకు వత్తు కుంటున్నాయి. అమ్మ నా నడుము చుట్టూ చెయ్యి వేసి తన సల్లు నా వీపుకు అది మింది. అలా అమ్మ సల్లు నా వీపుకు వత్తు కుంటుంటే ఎంతో హాయిగా వుంది. .

ఇద్దరం సినిమా హాల్ కు చేరుకున్నాము. టికెట్స్ తీసుకొని లోపల కి వెల్లా ము. నా అద్రుష్టం. ఆ మూవీలో కొంచెం సెక్స్ ఎక్కువగా వుంది. సిల్క్ స్మిత హీరోయిన్. ఒక నడి వయసు లో వున్న ఆడది 15 యేల్ల కుర్రడి చేత దెంగించు కోడం. అమ్మా కొడుకు లాగ వున్నారు వాల్లు. మా అమ్మ కూడా ఆ సినె మాలో హీరోయిన్ లాగ వుంటుంది.

అమ్మ నా బుజం మీద తల పెట్టి సినెమా చూస్తూ వుంది. మధ్య మధ్యలో నవ్వుతూ నా తొడల మీద చెయ్యి వేసి వత్తుతూ వుంది. ఇంతలో ఇంటెర్వల్ వచ్చింది.
“ఒరేయి రాజా. అబ్బ సినిమా చాలా బాగ వుంది రా” అని మెచ్చుకుంది. సినిమా అయిపోగానె ఇద్దరం దారిలో ఒక వోటెల్ లొ డిన్నర్ చేసి ఇంటి కి వెళ్లాము. దారిలో ఒక చీరల షాప్ ముందు ఆగి అమ్మను మంచి చీర కొనుక్కో మన్నాను.
“ఒరే రాజా చీర నువ్వే సెలెక్ట్ చెయ్యరా” అంది.

నేను బాగా పల్చగా వుండె చీరలు సెలెక్ట్ చేసాను. అవి కట్టు కుంటే అమ్మ తొడలు పిర్రలు పూకు క్లియర్ గా కనపడతాయి.
“ఏందిరా ఈ చీరలు నేను కట్టుకోడానికేనా. ఈ చీరలు నేను కట్టు కుంటే మన వీధిలో వున్న వాల్లంతా నన్నే చూస్తారు” అంది నవ్వుతూ.
“అవునమ్మ. హాయిగా ఇంట్లో కట్టు కో అమ్మా. నా ఆనందం కోసం తీసుకో అమ్మా” అన్నాను మురిపెంగా.

“సరే రా. నీ
కోసం ఇంట్లోనే కట్టు కుంటాను. ఎందుకంటె నన్ను చూడ్డానికి నువ్వు వున్నావు గా” అంది కొంటె గా.
ఆ మాటతో నాకు మొడ్డ నిక్కెసింది. చీరలు పాక్ చేయించి ఇద్దరం ఇంటికి వెళ్లాము. అమ్మకు ఇంకా ఏమన్న ఇవ్వాలని వుంది. అందుకే దారిలొ వున్న నగల షాప్ కు వెళ్లి అమ్మకు necklace” కొన్నాను. దానిని అమ్మకు అక్కడ ప్రెసెంట్ చేసాను.

దాని కి అమ్మ “రాజా. ఇంటి కి వెల్లి న తరు వాత దీనిని నువ్వే నాకు ప్రెసెంట్ చెయ్య రా” అంది.
నాకు అర్ధం అయింది. ఇద్దరం ఇంటికి వెళ్లాము. నేను బట్టలు మార్చుకోదాని కి నా రూం కు వెళ్లాను. అమ్మ కూడా తన బెడ్ రూం కు వెల్లింది. పది నిముషాల తరువాత అమ్మ నా బెడ్ రూం కు వచ్చింది. నా కళ్లను నేను నమ్మలేక పోయాను. అమ్మ నేను కొన్న చీర కట్టు కొని వచ్చింది. లోపల లంగా వేసుకోలేదు. అమ్మ తొడలు, పిర్రలు, పూకు క్లియర్ గా కనపడుతున్నాయి. necklace తీసి అమ్మకు ఇచ్చాను.

“ఏ మిట్రా ఇలా గాన ఇవ్వడం. ఒక ప్రేయసికి ప్రియుడు ఎల ఇస్తాడో
తెలియదా” అంది కొంటె గా.
నాకు ఆనందం పెల్లుబి కింది. అమ్మ మురిపెంగా వెనక్కు తిరిగింది. నేను అమ్మ మెడ చుట్టూ అలంకరించాను. అమ్మను వా
వైపుకు తిప్పుకొని అమ్మ బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టు కున్నాను. అమ్మను గట్టిగా కౌగలించుకున్నాను. అమ్మ వీపు మీద నా చేతులతో సుతారంగా నిమురుతున్నాను. అమ్మ కూడా తన రెండు చేతులూ నా వీపు చుట్టూ వేసి నన్ను బిగియార కౌగలించుకుంది. మొహం ఎత్తి నన్ను ముద్దులాడింది.

నేను అమ్మ పిర్రల మీద చేతులు వేసి నా వైపుకు అదుము కున్నాను. అమ్మ కూడా నా పిర్రల మీద చేతులు వేసి నా నడుము తన పూకు మీద అదుముకుంది. అప్పటికే నా మొడ్డ బా లేచింది. అమ్మ రెండు తొడల మధ్య గుచ్చుకుంటూ వుంది. నేను అమ్మ రెవిక మీది నుండె అమ్మ రొమ్ములు పిసుకుతున్నాను. ఇంకా ఆగలేక పోయాను. అమ్మను గట్టిగా వాటేసుకొని నలిపేస్తున్నాను.
💘 తెలుగు శృంగారం, తెలుగు దెంగుడు కథలు
అమ్మ కళ్లు మూసుకొని తన్మయంతో
“నాన్నా రాజా నీ చేతులు కొంచెం కిందికి పోని వ్వరా. నీ అమ్మ పూకు నీ
కోసం ఆరాట పదుతోంది రా” అంది సిగ్గుగా.
నాకు ఒక్క సారి వొల్లు జలదరించింది. నా చెయ్యి అమ్మ చీర లంగాలో నుంది పోనిచ్చి అమ్మ తొడల సందున పెట్టాను అమ్మ పూకు తగిలింది.

ఆతులు నిన్ననే గొరిగి నట్టుంది. అమ్మ పూకు గరుగ్గా వుంది. నేను అమ్మ పూకు పెదాలు విడదీసి అమ్మ గొల్లిని పట్టుకున్నాను. ముని వెళ్లతో అమ్మ గొల్లి ని పట్టు కొని సుతారంగా నలుపుతున్నాను. అమ్మ తట్టుకోలేక పోయింది. తన తొడలు రెందు విదదీసింది. నా చేతి మీద తన చెయ్యి వేసి పూకు మీద అదుముకుంది.

“రాజా నా ముద్దుల రాజా. నా ముద్దుల కొడు కా. పూకులో జిల గా వుంది రా.దెంగ రా ఈ అమ్మ పూకు దెంగ రా. నీ తల్లి పూకులో మొడ్డ పెట్టి క సిదీర దెంగారా. నీ అమ్మ పూకు జిల తీర్చరా” అంది నా మొహం మీద ముద్దులు పెడుతూ. నేను ఇంక ఆగలేక పోయాను. అమ్మ మొహం మీద సల్ల మీద, బొడ్డు మీద పిచ్చి పిచ్చిగ ముద్దులు పెడుతున్నాను.
💘 తెలుగు శృంగారం, తెలుగు దెంగుడు కథలు