Skip to content

అక్క అందాలు మొత్తం నావే II ( అక్క కోసం ) | తెలుగు శృంగారం

అక్క అందాలు మొత్తం నావే II ( అక్క కోసం ) | తెలుగు శృంగారం
ఆలా అనగానే అక్క నన్ను గట్టిగా కౌగిలించుకొని నా బుగ్గను కొరికింది అభ అక్క నొపిగా వుండే అన్నాను నొపిగా వుంది ఐతే అగు అని కొరికిన చోట గట్టిగా ముద్దు పెట్టుకొని అక్కడ నా చెంపను నాకుతూ వుంది.

ఎలా వుంది రా ఇప్పుడు అంది చాల బాగుంది అక్క అలాగే ఇంకొంచెం సేపు చేయి అక్క అన్నను.. ఏరా ఈ అక్క సంతోషం కొసం ఏమైనా చేస్తావా అవును అక్క నాకూ నువ్వు సంతోషంగా వుండాలి దానికోసం ఏమైనా చేస్తా. ఉమ్మ్ సరే కానీ తమ్ముడు నా దగ్గర మంచి చీరలు లేవురా అని విధవ కట్టుకొనే చీరలు మాత్రమే వున్నాయి అంది.. అదే కదా నే ప్రాబ్లెమ్ పద నా రూంకి అని నా గదికి తెసుకేలను.. బీరువాలో వున్న చీరలు అని అక్కకు చూపించాను .. ఒరేయ్ ఏంట్రా ఇది ఇన్ని చీరలు నగలు ఎవరికోసం కొన్నావు రా.. అంది…
💘 తెలుగు శృంగారం, తెలుగు దెంగుడు కథలు
అక్క అవని నీకోసమే కొనను.. ఎందుకు రా ఏంలేదు అక్కా నువ్వు అపుడపుడు పండగలకి. వస్తావని. ప్రతి పండగకు నీకు గిఫ్ట్ ఇద్దామని కొనను.. ఎందుకు రా ఈ అక్క అంటే అంతా ఇష్టం నీకు అంది… నాకు తెలియదు అక్క కానీ నేన్ను ఎం చేసిన అది నీ కోసమే. అక్కకు కళ్లలో నీలు తెరిగి గన్ను గట్టిగా కౌగిలించుకొంది….. సరే చెప్పారా ఏ చీర కట్టుకోవాలి.. అని నన్ను అడిగింది అక్క నాకు గ్రీన్ చీర అంటే చాల ఇష్టం అది కట్టుకొ అన్నాను. కానీ దానికి మ్యాచింగ్ జాకెట్ లేదు రా అంది అక్క నీకు జాకెట్ కూడా కుట్టించాను..

ఒరేయ్ నీకెలా తెలుసురా నా జాకెట్ సైజు అంది. అక్క పోయినసారి నువ్వు వచ్చినపుడు నీ జాకెట్ ఒకటి దాచాను.. ఎందుకు రా అంది. అక్క తప్పుగా అనుకోకు. జస్ట్ జాకెట్ కుటిదామని తీసుకున్న అంతే . వేరే ఉదేశ్యం ఎం లేదు నాకు అన్నను. ఒరేయ్ రోజు నువ్వు నాతో పడుకొనేవాడివి కదా.. నీ గురించి నాకు తెలియదా నువ్వు బంగారం రా తమ్ముడు అందుకేరా నువ్వు0టే నాకు పిచ్చి. నీకోసం ఏమైనా చేసేంత పిచ్చి అందుకోనేమో నువ్వు ఎం అడిగిన ఇస్తున్న చేస్తున్నాను…

సరే ఇంకా బయటకు వేళ్ళు నేను చీర కట్టుకోవాలి అంది అక్క ఇక్కడ నగలు పువ్వులు కూడా వున్నాయి. అని చెప్పాను సరే అని నేన్ను బయటకు వెళ్లి సోఫాలో కూర్చొని టీవీ చూస్తున ఒక ఇరవై నిమిషాల తర్వాత అక్క బయటకు వచ్చింది.. అక్కను చూసాక నాకు మతి పోయింది.. అంత అందంగా వుంది అలాగే చూస్తూ కూర్చునా… ఒరేయ్ తమ్ముడు ఎలా ఉనాన్ను రా అంది.. అక్క నువెన్న అసలు ఇంత అందంగా వున్నావేంటే ఇన్నాళ్లు ఎక్కడ దాచావే ఇంత అందాన్ని అని పిచ్చి పటినటు మాట్లాడుతున్న కానీ అక్క ఏమి అనడం లేదు… నిజంగనార అంత అందంగా వున్నానా… అంది.
💘 తెలుగు శృంగారం, తెలుగు దెంగుడు కథలు
అవును అక్క చాలా అందంగా వున్నావు అని అక్కను గట్టిగా వాటేసుకొని తన పెదాలను ముద్దు పెట్టుకున. వెధవ ముద్దు పెట్టడం కూడా రాదు అని అక్క నా పెదాలను ముద్దు పెట్టుకుంది నేన్ను ఇంకా నమ్మలేక పోతున్న నేన్ను తన పెదవులు ముద్దు పెట్టుకుంనా నాపై కోపడకుండా తిరిగి మల్లి నాకే ముద్దు పెటింది. మా అక్క పెదవులు చాలా రుచిగా వున్నాయి. తీయగా వున్నాయి… సరే కానీ నీ కోరిక తీరింది కదా పద తిందాం…

ఇంకా అక్క నాకు తినిపించి తనుకూడా ఒకేసారి తింది. ఇంకా నేను బెడ్ రూకీ వెళ్లి పడుకున్న. అక్క పనులని ముగించుకొని రావడానికి టైం పడుతుంది … కానీ నాకు ఒకటే ఆలోచన నాకు అక్కను మల్లి ముద్దు పెట్టుకోవాలని అనిపించింది.. అక్క నన్ను ముద్దు పెటుకునపుడు.. తన ఊపిరి నా ఊపిరి రెండు కలిసిపోయాయి.. నాకు అక్క పెదవులను ఎలాగైనా ముద్దు పెట్టుకోవాలని డిసైడ్ ఆయను.. కానీ ఇందకంటే. ఎదో తొందరగా అనుకోకుండా పెటేసాను.. కానీ ఇప్పుడు మల్లి ముద్దు పెట్టుకుంటే కొడుతుందేమో అని భయం వేసింది.

ఆలా ఆలోచిస్తుండగా అక్క రూంకి వచ్చింది ఎరా ఇంకా నిద్ర పోలేదా ఎం ఆలోచిస్తున్నావు అని నా పకానవచ్చి పడుకుంది. ఎప్పటిలాగే అక్క నడుము చుటూ చేయి వేసి అక్కపై కాళ్లు వేసి పడుకొని ఆలోచిస్తున్న ఎలా అడగాలని… ఎమైంది రా అంతలా ఆలోచిస్తున్నావు.. అది అక్క నిన్ను ఒకటి అడుగుతాను కానీ తప్పుగా అనుకోవద్దు ఇంకా కోపడకూడదు మరి….
💘 తెలుగు శృంగారం, తెలుగు దెంగుడు కథలు
నేనెందుకు కోపడతాను రా నీపైన నాకు ఎపుడు నీపైన కోపం రాదు….చేపు ఏంటి విషయం.. నన్ను మల్లి ముద్దు పెట్టుకోవాలనీ వుందా నీకు. అంది అక్క నేన్ను వెంటనే షాక్ ఆయను నీకెలా తెలుసు అక్క నేన్ను నిన్ను ముద్దు పెట్టుకోవాలి ఉందని.. తెలుసు లేరా ఇందాక నువ్వు తినేటపుడు నీ ద్రుష్టి మొత్తం నా పెదాలపై వుంది నా పెదాలను చూస్తూ తినడం నేన్ను గమనించ.. ఎరా నన్ను ముద్దు పెటుకోవని వుందా అవును అక్క సరే రా మరి ముద్దు పెట్టుకో.. కానీ అక్క నాకు ముద్దు పెట్టడం రాదు కదా ఎలా అన్నను ఇందాక నువ్వే అనువుగా వెదవ ముద్దు పెట్టడం కూడా రాదని.. అక్క నువ్వే నాకు ముద్దు పెట్టడం నేర్పిచు అక్క ప్లీజ్ అన్నను

సరే రారా తమ్ముడు వచ్చి నా వొళ్ళో కూర్చొని నా నడుము చుటూ కాళ్ళు వేసుకొని కూర్చో అంది.. నా నడుము చుటూ చేయి వేయరా అదికూడా చెపాళ్ళ.. నేన్ను అక్కను గట్టిగా వాటేసుకున్నా ఒరేయ్ మెల్లిగారా…. ఇపుడు అక్క మొహం నా మొహం దగ్గరగా వున్నాయి అక్క ఊపిరి నా మొహానికి తగులుతుంది. ఒరేయ్ ఇపుడు నీ పెదవులను కొంచెం తెరువు అంది చూడరా ఇపుడు నువ్వు నా కి0ది పెదవి వుంది కదా దాని నీ పెదాలతో మూసేయి అంది నేన్ను అలాగే చేశాను.

అలాగే పై పెదవినికూడా కిస్ చేస్తున్న ఇంకా అక్క నేన్ను గట్టిగా మా ఇద్దరి పెదవులు కలిసిపోయాయి… అలాగే ఆపకుండా పది నిమిషాల ఆగకుండా అక్క పెదాలను కసిగా ముద్దు పెట్టుకున… ఒరేయ్ అగర ఇంకా అయిపోలేదు అంది.
💘 తెలుగు శృంగారం, తెలుగు దెంగుడు కథలు
చూడరా ఇపుడు నీ నాలుకని బయటకు తీసి నా నోట్లోకి తోయ్యర అంది.. నేన్ను అలాగే చేశా అక్క నా నాలుకను ఐస్-క్రీం చీకినట్టు చీకుతుంది. నాకు మాత్రం నా ప్రాణాలు గాల్లో తేలినట్టు వుంది.. ఒరేయ్ తమ్ముడు ఇప్పుడు నేన్ను నా నాలుకను నీ నోట్లోకి తోస్తా నీవుకూడా నేన్ను చేసినట చేయి సరేనా అంది సరే అక్క అని తన నాలుకను నా నోట్లోకి తోసింది అక్క నేన్ను కూడా అక్క నాలుకను చీకుతున్నా.. అక్క నాలుక ఎంత టెస్ట్ గా ఉందంటే నాకు అసలు వదలబుధు కావడం లేదు అలాగే పది నిమిషాల చీకాను.
ఎరా ముద్దు పెట్టడం నేర్చుకున్నావా అంది అక్క చాలా థాంక్స్ అక్క అని మల్లి ముద్దు పెట్టుకుని.. ఉమ్మ్ ఇపుడు కరెక్ట్ గా ముద్దు పెట్టావు శభాష్ అంది అక్క.. అక్క రోజు నిన్ను ఇలా ముద్దు పెట్టుకోవచ్చా అన్నను. పెట్టుకోరు నేనేమైన వదనను.. కానీ ఇంట్లో వున్నపుడు మాత్రమే అ0ది.. సరే కానీ ఇంకా పడుకో అంది అక్క…..
💘 తెలుగు శృంగారం, తెలుగు దెంగుడు కథలు
ఇంకా ఆ రాత్రి మొత్తం నేన్ను నిద్ర పోలేదు అక్కని చూస్తూ కూర్చునా అంత అందంగా వుంది అక్క.. కానీ అక్కను నేన్ను ఏ రోజు చెడు దృష్టితో చూడలేదు.. మా అక్కను నేను చాలా ప్రేమిస్తున్న. కానీ ఏ రోజు కామంతో చూడలేదు. ఇప్పుడు కూడా మా అక్క బొట్టు పెట్టుకొని తన మొహం అంత చాల అందంగా వుంది.. అక్క వున్న ఈ ఆరునెలలు విధవగా అక్కను చుడలేకపోయాను. నేనేకాదు ఏ తముడైన అక్కను ఆలా విధవగా చూడాలని కోరుకోడు…. కేవలం నాకోసం మా అక్క ఇలా తయారు అయింది.. మా అక్కకు నేనంటే ఎంత ఇష్టమో అని తన నుదిటిపై ముద్దు పెటుకునాన్ను…. అల్లా అక్కను చూస్తూ కూర్చునా ఎపుడు తెలవరిందో నాకు తెలియలేదు..

అక్క నిద్ర లేచింది.. ఎరా ఇంత త్వరగా లేచావు అంది అక్క లేదు అక్క నేన్ను నిద్ర పోలేదు రాత్రి మొత్తం నిన్ను చూస్తూ కూర్చునా అన్నాను. నన్ను చూస్తూ కూర్చునావా వెదవ అని నా నెత్తిపై ఒక మొట్టికాయ వేసింది… చూడు కళ్లు ఎలా ఎరగా అయ్యాయో నేనేమైన పారిపోతునాన్ర. వెదవ ఇంక రా ఇపుడైనా కాసేపు పడుకో అని తన వొళ్ళో పాడుకోవెతుకొని జో కోటింది…… ఇంకా ఆలా రోజు అక్కను ఎప్పుడుపడితే అపుడు ముద్దు పెటుకునేవాని..

ఒరేయ్ ఒకసారి ఇలా రారా అని అక్క స్టోర్ రూమ్ నుండి అరిచింది.. ఎమైంది అక్క ఎమ్ కావాలి అని అడిగాను.. ఒరేయ్ ఆ పైన వున్న డబ్బా తీసుకోరా నాకూ అందడం లేదు. సరే అక్క అన్నాను.. నాకూడా అది అందడం లేదు.. ఇపుడెలారా ఇద్దరికీ అందడం లేదు అంది అక్క.. అక్క ఒకపని చేదాం నేన్ను నిన్ను ఎత్తుకుంటాను అపుడు తీసుకో అందుతుంది… అన్నను. ఒరేయ్ ఒకసారి ఆలోచించుకో అపటిలాగా నేన్ను సన్నగా లేను కాస్త లావయ్యాను నన్ను మోయగలుగుతావా.
💘 తెలుగు శృంగారం, తెలుగు దెంగుడు కథలు
అక్క నువేమి అంత లావుగా లేవు అక్క.. ఐన ఆప్పటికన్నా ఇపుడే చాలా అందంగా వున్నావు.. ఉమ్మ్ ఇంకా చాలు చాలు నీ కామెంట్స్ నేను తట్టుకోలేను… ఒరేయ్ కింద మాత్రం పడేయాకు రా అంది. సరే అని అక్కను లేపాను.. ఒరేయ్ ఇంకొంచం పైకి లేపార నన్ను అంది సరే అని ఇంకొంచె౦ పైకిలేప.. ఆలా లేపగానే అక్క కొంగు జారింది. కానీ అక్క పటించుకోకుండా డబ్బా తీయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.. సరిగా అక్క నడుము బొడ్డు నా పెదాలపై వుంది అక్క నడుము చాలా అందంగా వుంది. బొడ్డు కూడా నాకు పిచ్చెక్కిస్తుంది… అలా నా నాలుకను అక్క బోడ్డుపై రాసాను. అక్క ఒక్కసారిగా ఉలికి పడింది.. దాంతో ఇద్దరం కందపడము.. నేన్ను కింద నాపై అక్క పడింది మా ఇద్దరిపై పైన వున్నా పిండి మొత్తం నాపై పడింది అక్క నేన్ను ఇద్దరం తెల్లగా అయ్యాము…

అక్క నేన్ను ఒకరినిఒకరం చూసుకొని నవ్వుకున్నాము…. సారీ అక్క అన్నాను చెప్పాను కదరా నువ్వు నన్ను మోయలేవని చూడు ఇద్దరం ఎలా తయారు అయమ్మో… సరే పద స్నానం చేదాం అంది.. అని ఇద్దరం బాత్రూకి వెళ్ళాము.. అక్క కూడా బాత్ రూంకి వచ్చింది.. అక్క నువెళ్ళు నేన్ను స్నానం చేస్తా అన్నాను ఒరేయ్ మన ఇద్దరిపై పిండి పడింది అది అంత త్వరగా వదలదు.. పర్లేదు నేన్ను నీకు స్నానానుమ్ చేయిస్తాను అంది అక్క
💘 తెలుగు శృంగారం, తెలుగు దెంగుడు కథలు
అక్క వద్దు అక్క నీ ముందు బట్టలు విపలంటే నాకు సిగ్గుగా వుంది.. నాతో నీకు సిగ్గు ఏంట్రా. నీకు ఎపుడు నేనే కదా స్నానం చేయించేది.. అవును అక్క కానీ ఇపుడు వద్దు అన్నను.. ఎందుకంటే ఇందాక అక్క నాపై వున్నపుడు నా మొడ్డ లేసి కూర్చుంది.. అందుకని అక్కను స్నానం చేయించొద్దు అంటున్న కానీ. ఆ విషయం అక్కకు చెప్పలేను…… ఒరేయ్ విపుతావా లేక విప్పమంటావా ఐన నేన్ను చూడంది ఏముంది రా నీ బాడీలో నీ చిన్నప్పటి నుంచి నిన్ను చూస్తూనే వున్నాగా…

సరే అక్క ఇంకా నీ ఇష్టం అని బట్టలు విప్పాను…. ఇంకా ఆ డ్రాయర్ ఎందుకు రా అదికూడా తీసేయ్ అంది..అక్క ఇది అన్యాయం అక్క నన్ను బట్టలు అని విప్పమని నువ్వు మాత్రం చీరలో వున్నావు.. నువ్వుకూడా బట్టలు విప్పేయ్ అక్క ఇద్దరం కలిసి స్నానం చేదాం అన్నను.. ఒరేయ్ తప్పు రా అక్కను బట్టలు లేకుండా చూడకూడదు…ఐన నీ ముందు బట్టలు విపలంటే నాకు చాలా సిగ్గుగా వుంది… అక్క అక్క ప్లీజ్ అక్క అడిగాను.
. సరే సరే వుండు పటిన పటు వదలవు కదరా నువ్వు..

అని అక్క చీర లంగా మొత్తం విపెసింది ఇపుడు అక్క వొంటిపై జాకెట్ ఇంకా panties మాత్రమే వున్నాయి… అక్క ఆ రొండు కూడా విప్పేయ్ అక్క అన్నాను… ఒరేయ్ వద్దు రా ఇంతకూ మిచ్చి నేన్ను విప్పలేను … అక్క నాకోసం అక్క ప్లీజ్ అక్క. అని ఆడుకుంటునాన్ను అక్క జాకెట్ కూడా విపెసింది.. మొదటి సారిగా అక్క సళ్ళను చూసాను.
💘 తెలుగు శృంగారం, తెలుగు దెంగుడు కథలు
అసలు నేన్ను నా జీవితంలో సళ్ళను చూడడం ఇదే మొదటి సరి.. అదికూడా నా అక్క సళ్ళను చూసాను… అక్క సళ్ళు చూడగానే నా మొడ్డ ఇంకా గట్టిగా అయింది.. అసలు అక్క సళ్ళు చాలా అందంగా వున్నాయి చూస్తేనే పిసకలనిపిస్తుంది… కానీ అక్క ఏమనుకుంటుందో అని కంట్రోల్ చేసుకున్న… తరువాత అక్క panties కూడా వీపింది… అక్క పూకు మొత్తం ఆతులతో నిండి వున్నాయి…. ఐన అక్క పూకు మాత్రం అతులతోనే అందంగా ఉంది. అక్క ఏంటి ఇది ఇలా పెంచావు ఆతులను అన్నాను

ఒరేయ్ ఆలా మాట్లాడకురా ఇప్పటికే నీ ముందు బట్టలు లేకుండా వునందుకు నాకు ఏదోలా వ్వుంది. నువ్విలా మాట్లాడావంటే నేను వెళ్ళిపోతా అంది… సారీ అక్క ఇంకేం మాట్లాడాను…. అనీ అలాగే కింద కూర్చొని అక్క పూకును చూస్తూ కూర్చున్న

ఒరేయ్ అక్కడ కూర్చొని ఎం చుస్తునావురా లే అంది అక్క.. అక్క నీ తొడల మధ్య అంత మూసుకొని వుంది కదా మరి మీరు టాయిలెట్ ఎక్కడనుండి పోస్తారు.. అని అడిగా…. ఒరేయ్ వెదవ అక్కను ఆలా ఎవరైనా అడుగుతారా. చి పోరా నేన్ను వెళ్తున్న .. అని అక్క వెళ్తుంటే.. అక్క కాళ్ళు పట్టుకున్నాను.. అక్క అక్క ప్లీజ్ అక్క నీకు తెలుసు కదా నాకు ఏమైనా డౌట్ వచ్చింది అంటే అది తీరేదాకా నాకు నిద్ర పట్టదు… ఒరేయ్ వదలరా నన్ను అని నానుండి విడిపించుకోడానికి ట్రై చేస్తుంది కానీ తన వాళ్ళ కావడం లేదు….. అక్క చెప్పు అక్క ప్లీజ్.. అన్నను… సరే వదులు చెప్తాను…
💘 తెలుగు శృంగారం, తెలుగు దెంగుడు కథలు
చూడరా ఇక్కడ గీతాల వుందే ఇక్కడి నుండే టాయిలెట్ వస్తుంది.. అక్క అబధం చేపకు అక్కడ అంత మూసుకొని వుంది కదా… ఒరేయ్ నిజమేరా ఇక్కడి నుండే వస్తుంది… అని తన పూకును కొంచెం విడదీసి చూపించింది.. సంతోషంమేన ఇంకా నన్ను వాదులు…… ఒరేయ్ ఇది అన్యాయం రా నన్ను మొత్తం బట్టలు లేకుండా చేసి నువ్వు మాత్రం డ్రాయర్ లో వుంటావా. అని నా డ్రాయర్ను లాగేసింది… అలా లాగే సరికి నా మొడ్డ మొత్తం లేచి కూర్చుంది.. నేను మొడ్డకు చేతులు ఆడమ్ పెట్టాను. కానీ అది కవర్ అవడం లేదు…. అక్క నా మొడ్డను చూసి నవ్వుతుంది.. పర్లేదు రా బాగానే పెంచావు .. నీకు ఇంకా పెళ్లి చేయాలి రా అంది….

💘 తెలుగు శృంగారం, తెలుగు దెంగుడు కథలు